Všeobecné smluvní a stornovací podmínky

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) EA hotelu Joseph1699 Skalní 85/8, 674 01 Třebíč (dále jen hotel) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem hotelu společností Accomo s.r.o. se sídlem Rešice 110, 671 73, IČ 269 29 414 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v hotelu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt v hotelu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává hotelu poštou, faxem, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:

 • jméno a příjmení klienta, den a místo narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, příp. e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ
 • počet osob, termín pobytu, délka pobytu, typ pokoje/apartmánu

Objednává-li tuzemec pobyt pro cizince, je klient povinen tuto skutečnost uvést. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Provedením závazné rezervace (dle čl.IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a hotelem smluvní vztah. Hotel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit hotelu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a hotel potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

 • být dostatečně a úplně informován hotelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaných, hotelem  potvrzených a zálohově zaplacených služeb
 • kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.
 • reklamovat vady poskytovaných služeb

Klient je povinen:

 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci
 • zaplatit hotelu v požadovaném termínu formou zálohy plnou cenu za pobyt
 • respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá
 • pečlivě si překontrolovat hotelem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně hotel

III. Povinnosti hotelu ke klientovi

Hotel je povinen:

 • poskytnout klientovi důležité informace k pobytu
 • potvrdit klientovi řádně objednaný pobyt a poskytnout klientovi písemně informace k nástupu na pobyt
 • při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě
 • V případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt. Avšak pokud vznikne nárok hotelu na stornovací poplatky, vyplatí hotel klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky. V případě závazné rezervace pomocí poskytnutí dat platební karty pro provedení předautorizace je hotel oprávněn storno poplatky stáhnout z účtu klienta.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných hotelem jsou uvedeny na:

 • www.joseph1699.cz , záložka Ubytování / Ceník ubytování nebo
 • ceníky hotelových internetových portálů.

Závaznou rezervaci pobytu může klient zajistit:

 • plnou úhradou ceny objednaných služeb
 • po předchozí dohodě s hotelem částečnou úhradou objednaných služeb
 • poskytnutím údajů platební karty (typ/vydavatel karty, držitel/majitel, datum expirace, číslo karty, bezpečnostní kód karty), které jsou potřebné pro provedení předautorizace karty ve výši předpokládané ceny objednaných služeb
  V případě nesplnění těchto podmínek pro závaznou rezervaci je hotel oprávněn rezervaci jednostranně zrušit a informovat o této skutečnosti klienta.

Úhradu ceny objednaných služeb může klient provést:

 • bankovním bezhotovostním převodem na účet hotelu u banky Československá obchodní banka, a.s., pobočka v Třebíči,  kód banky pro účely tuzemského platebního styku: 0300, BIC/SWIFT: CEKOCZPP, Účet č.: 274840998 / 0300,  IBAN: CZ03 0300 0000 0002 7484 0998
 • platební kartou
 • platbou v hotovosti

Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu dohodnutém a uvedeném v potvrzení pobytu, může hotel od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb v případě zrušení pobytu. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet hotelu.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené hotelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně recepci hotelu tel. 602 721 776 nebo emailem recepce@joseph1699.cz .

VI. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci hotelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti a potvrzením pobytu. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

VII. Stornovací podmínky

 • Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku  pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno hotelu.
 • Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a kongresových služeb ze strany objednavatele.
 • Níže uvedené storno podmínky se vztahují i na zrušení části dříve provedených rezervací. (Storno poplatky se vztahují ke zrušené části pobytu – zmenšení počtu pokojů nebo osob nebo zkrácení doby pobytu)
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká hotelu povinnost vrátit klientovi zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 • Hotel si vyhrazuje právo provést předběžnou autorizaci Vaší platební karty před Vaším příjezdem.

Individuální host:

 • Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin (v pracovní dny) před datem příjezdu (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 3 pracovní dny před datem příjezdu) si hotel účtuje storno poplatek ve výši vynaložených nákladů na vrácení zaplacené částky.
 • Při zrušení rezervace od 0 do 48 hodin (v prac.dnech) před předpokládaným začátkem ubytování (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 3 pracovní dny před datem příjezdu) si hotel účtuje storno poplatek ve výši ceny první noci rezervovaného pobytu

Skupinová rezervace:

Náležitosti písemné objednávky: přesná adresa a jméno objednavatele, datum vystavení, IČO, DIČ, bankovní spojení. Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin 8 a více osob v níže uvedených případech:

 • zrušení pobytu 30-23 dní před příjezdem - storno poplatek 10% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 22-14 dní před příjezdem - storno poplatek 30% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 13-8 dní před příjezdem - storno poplatek 50% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 7-4 dny před příjezdem - storno poplatek 75% ceny pobytu
 • zrušení pobytu 3 noci - nedojezd - storno poplatek 100% ceny pobytu

Hotel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem skupiny.

Platební podmínky:

 • Hotel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 50% z ceny ubytovacích služeb k datu provedení rezervace ubytování
 • Zbytek ceny ubytování bude zaplacen po vystavení proforma faktury nejpozději 2 dny před začátkem rezervovaného pobytu skupiny
 • Po ukončení akce je provedeno konečné vyúčtování za realizované služby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2011. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi hotelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije hotel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi hotelem a klientem.

Řešení sporů:

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,  Email: adr@coi.cz , Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz . V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.


.

 
Rezervace
Příjezd:
Odjezd:

Aktuality
Hledáte originální dárek pro Vaše nejbližší?

Věnujte zážitek dvoudenního pobytu v malebném prostředí Vysočiny a památkové zóny UNESCO!

Více

 
AKCE - sleva na odpočinkové pobyty

Využijte slevy na ubytování v našem hotelu. Vysočina a Třebíč je dobrý tip lokality na odpočinkový ...

Více

 
Sauna a infrasauna je pro Vás v hotelu připravena!

Relaxace v sauně při ubytování na Vysočině v našem hotelu pomůže překonat nástrahy chladného počasí

Více

 
Poznávejte židovskou kulturu v Třebíči aktivně - ochutnávejte, pečte a tancujte!

můžete si vybrat některý z originálních zážitkových balíčků

Více

 

Pište, odpovíme Vám

Vaše zpráva byla odeslána na recepci hotelu

E-mail:*

Vaše zpráva:*

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Pište, odpovíme Vám

Vaše zpráva byla odeslána na recepci hotelu

E-mail:*

Vaše zpráva:*

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné